How the Mastodon Poster Plugin Automatically Shares Your WordPress Posts to Mastodon

Mastodon Poster Plugin is a WordPress plugin that automatically posts to Mastodon when you publish a new WordPress post.